Logo UNICEF Innocenti
Office of Research-Innocenti
menu icon

Profiles

email

Related Innocenti Project(s):

Joaquin Cárceles

Education Researcher (Digital Learning)

Joaquín is a full-time education researcher with the UNICEF Office of Research – Innocenti, where he focuses on embedding mixed-methods implementation research into digital learning programmes. Before joining UNICEF, he worked as a policy and research consultant within the Future of Education and Skills 2030 team at the OECD. Joaquín also has extensive experience in quantitative development research, and has worked in different impact evaluations in Rwanda, Ethiopia, India and Nicaragua with Laterite and the Center for Evaluation and Development. He holds a master’s degree in International Public Management from Sciences Po Paris and a bachelor’s degree in International Business and Economics from Pompeu Fabra University.

Publications

Transformimi i Arsimit në Kosovë me Pasaportën e të Nxënit: Rasti i Shkollat.org
Publication

Transformimi i Arsimit në Kosovë me Pasaportën e të Nxënit: Rasti i Shkollat.org

Strategjia e Arsimit të Kosovës (2022–2026) vlerëson nevojën për të rritur mundësitë e të mësuarit digjiital për të mbështetur mësimin e individualizuar për fëmijët. Shkollat.org, versioni Kosovar i Pasaportës Mësimore, kombinon depon më të madhe të përmbajtjes mësimore të realizuar në video në përputhje me kurrikulën në Kosovë me mjetet e komunikimit për angazhimin e nxënësve brenda ose jashtë klasës. Ky hulumtim paraqet të gjeturat nga zbatimi i Shkollat.org në Kosovë, duke ofruar rekomandime për rritjen e mundësive të të mësuarit digjiital për politikëbërësit e arsimit në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Të gjeturat nga hulumtimi janë të organizuara rreth gjashtë shtyllave të mësimit digjital të përfshira në Strategjinë e Arsimit të Kosovës (2022–2026): platformat digjitale të të mësuarit, përmbajtja, ngritja e kapaciteteve dhe mbështetja e mësimdhënësve, lidhja në internet, pajisjet dhe mbështetja institucionale.
Transforming Education in Kosovo with the Learning Passport: The case of Shkollat.org
Publication

Transforming Education in Kosovo with the Learning Passport: The case of Shkollat.org

The Kosovo Education Strategy (2022–2026) recognizes the need to scale up digital learning solutions to support individualized learning for children. Shkollat.org, Kosovo’s version of the Learning Passport, combines the largest repository of curriculum-aligned video learning content in Kosovo with communication tools to engage students inside or outside the classroom. This research presents findings from the implementation of Shkollat.org in Kosovo, providing policy takeaways for the scale-up of digital learning solutions for education policymakers in the Western Balkans and beyond. Research findings are organized around six pillars of digital learning embedded within the Kosovo Education Strategy (2022–2026): digital learning platforms, content, teacher upskilling and support, connectivity, devices, and institutional support.
Integrating Education Technology into Teaching and Learning: Lessons from EDUINO in North Macedonia
Publication

Integrating Education Technology into Teaching and Learning: Lessons from EDUINO in North Macedonia

How can countries engage teachers, parents, and learners in the successful of scale-up digital learning solutions? EDUINO, North Macedonia's platform for digital learning, fostered a community of practice and successfully crowdsourced a large amount of educational content from teachers and educators around the country within weeks of the onset of the COVID-19 pandemic. This research presents factors that enabled the rapid development and scale-up of EDUINO at a systems, school, and classroom level. Research findings in the brief are organized around four key implementation strategies: 1. Developing and crowdsourcing curriculum-aligned learning content 2. Fostering user engagement through a community of practice 3. Furthering teacher capacity for digital learning, and 4. Reaching students with disabilities and other learning barriers.
Unlocking Learning: The use of education technology to support disadvantaged children’s language learning and social inclusion in Italy
Publication

Unlocking Learning: The use of education technology to support disadvantaged children’s language learning and social inclusion in Italy

In Italy, more than 700,000 asylum seekers and migrants arrived in the country between 2014-2020. Newly arrived children including refugees and migrants need to quickly acquire Italian skills to succeed in school and society. To help address this urgent need, the Akelius digital learning application was introduced in Bologna and Rome for Italian and English language learning in the 2021/22 school year. This research presents findings from the first year of implementation of the Akelius digital learning application in Italy. Results show the use of the application supported self-paced learning, boosted students’ motivation and confidence and the use of the tool was especially beneficial for newly arrived children and children with disabilities. The report also explores challenges and good practices to inform improvements in the use of digital learning in classrooms.