Logo UNICEF Innocenti
Office of Research-Innocenti
menu icon

ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້້ າ້ ນນະໂຍບາຍ 2 ຜູ້ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ ມີີ ປະສິິດທິິພາບສູູງ

ພວກເຂົາົ ມີີຄຸ ນຸ ລັກັ ສະນະ ແລະ ປະສົົບການ ທີ່່ດີີຄືື ແນວໃດ?
ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້້ າ້ ນນະໂຍບາຍ 2 ຜູ້ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ ມີີ ປະສິິດທິິພາບສູູງ: ພວກເຂົາົ ມີີຄຸ ນຸ ລັກັ ສະນະ ແລະ ປະສົົບການ ທີ່່ດີີຄືື ແນວໃດ?

Author(s)

Renaud Comba

 

Publication series:
Policy Brief

Download the report

(PDF, 0.53 MB)

Related Project(s):

Abstract

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຍັງອອກໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດ ອ່ານ ແລະ ຂຽນໄດ້ ຕາມເກນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ໃນສະພາບວິກິດທາງດ້ານການຮຽນແບບນີ້, ກໍຍັງມີໂຮງຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີ ແລະ ຜົນເດັນຫຼາຍກວ່າໂຮງຮຽນອື່ນທີ່ມີທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນເທົ່າໆກັນ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຕ້ອງບອກເຖິງຄວາມຈິງ (DMS) ການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນພັດທະນາ ເປັນວິທີການແບບປະສົມປະສານ ແລະ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດ, ທີ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງເປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງ ໂຮງຮຽນພັດທະນາ ຫຼື ໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ດີ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ. ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຍັງເປັນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ແລະ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ບົດຮຽນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບ 'ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້' ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຂັ້ນຮາກຖານ ສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທີງ ເພື່ອກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ບົດຄັດຫຍໍ້ດ້ານນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ - ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ - ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານປະລິມານພາຍໃຕ້ຂອບຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຕ້ອງບອກເຖິງຄວາມຈິງ (DMS) ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຜົນການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ໃນ ສປປ ລາວ. ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຍັງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.

 

 

 

Available in:
Laotian

More in this series: Data Must Speak

Data Must Speak: Comprendre les facteurs de performance des écoles maliennes
Publication

Data Must Speak: Comprendre les facteurs de performance des écoles maliennes

Le système éducatif malien vise à garantir unaccès universel et équitable à une éducationde qualité à tous les enfants maliens en âged’être scolarisés. Malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’une éducation de qualité au Mali, il reste certains défis. Quelles ressources et quels facteurs contextuels sont associés à de bonnes performances scolaires en Mali? En fusionnant et en analysant les bases de données administratives existantes en Mali, ce rapport permet d'identifier les écoles modèles positives - celles qui obtiennent de meilleurs résultats que les autres écoles bien qu'elles partagent des contextes et des ressources similaires. La recherche DMS sur les modèles positive est cocréée et mise en œuvre conjointement avec les ministères de l'Éducation et des partenaires clés. La recherche DMS s'appuie sur des méthodes mixtes et des approches innovantes (c'est-à-dire l'approche modèle positive, les sciences du comportement, la recherche sur la mise en œuvre et la science de la mise à l'échelle) pour générer des connaissances et des enseignements pratiques sur " ce qui fonctionne ", " pourquoi " et " comment " mettre à l'échelle des solutions locales pour les décideurs politiques nationaux et la communauté internationale travaillant dans le secteur de l'éducation. La recherche DMS est actuellement mise en œuvre dans 14 pays : Brésil, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Madagascar, Mali, Népal, Niger, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie.
Data Must Speak: Unpacking Factors Influencing School Performance in Côte d'Ivoire
Publication

Data Must Speak: Unpacking Factors Influencing School Performance in Côte d'Ivoire

To address the challenges facing its education system, Côte d’Ivoire needs to go beyond a traditional sector analysis and analyse existing data in greater depth to find innovative solutions. To do so, Côte d’Ivoire has requested UNICEF’s support, as part of the global Data Must Speak initiative, to identify positive deviant practices and behaviours. What resources and contextual factors are associated with good school performances in Côte d’Ivoire? By merging and analyzing existing administrative datasets in Côte d’Ivoire, this report helps to identify positive deviant schools – those that outperform other schools despite sharing similar contexts and resources. Data Must Speak – a global initiative implemented since 2014 – aims to address the evidence gaps to mitigate the learning crisis using existing data. The DMS Positive Deviance research is co-created and co-implemented with Ministries of Education and key partners. DMS research relies on mixed methods and innovative approaches (i.e., positive deviance approach, behavioural sciences, implementation research and scaling science) to generate knowledge and practical lessons about ‘what works’, ‘why’ and ‘how’ to scale grassroots solutions for national policymakers and the broader international community of education stakeholders. DMS research is currently implemented in 14 countries: Brazil, Burkina Faso, Chad, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, the Lao People’s Democratic Republic, Madagascar, Mali, Nepal, Niger, the United Republic of Tanzania, Togo and Zambia.
Data Must Speak: The effects of female head teachers and female teachers on boys’ and girls’ education
Publication

Data Must Speak: The effects of female head teachers and female teachers on boys’ and girls’ education

To address the challenges facing its education system, Côte d’Ivoire needs to go beyond a traditional sector analysis and analyse existing data in greater depth to find innovative solutions. To do so, Côte d’Ivoire has requested UNICEF’s support, as part of the global Data Must Speak initiative, to identify positive deviant practices and behaviours. This policy brief – about the effects of female head teachers and female teachers on boys’ and girls’ education – is part of a series that presents key research findings of the quantitative stage of the Data Must Speak (DMS) Positive Deviance research in Côte d’Ivoire. By merging and analyzing existing administrative datasets in Côte d’Ivoire, this series highlights specific resources and contextual factors associated with good school performances in Côte d’Ivoire. More importantly, it aims to inform policy dialogue and decision-making in Côte d’Ivoire and other interested countries. Data Must Speak – a global initiative implemented since 2014 – aims to address the evidence gaps to mitigate the learning crisis using existing data. The DMS Positive Deviance research is co-created and co-implemented with Ministries of Education and key partners. DMS research relies on mixed methods and innovative approaches (i.e., positive deviance approach, behavioural sciences, implementation research and scaling science) to generate knowledge and practical lessons about ‘what works’, ‘why’ and ‘how’ to scale grassroots solutions for national policymakers and the broader international community of education stakeholders. DMS research is currently implemented in 14 countries: Brazil, Burkina Faso, Chad, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, the Lao People’s Democratic Republic, Madagascar, Mali, Nepal, Niger, the United Republic of Tanzania, Togo and Zambia.
Data Must Speak: The importance of school inputs to improving learning
Publication

Data Must Speak: The importance of school inputs to improving learning

To address the challenges facing its education system, Côte d’Ivoire needs to go beyond a traditional sector analysis and analyse existing data in greater depth to find innovative solutions. To do so, Côte d’Ivoire has requested UNICEF’s support, as part of the global Data Must Speak initiative, to identify positive deviant practices and behaviours. This policy brief – about the importance of school inputs to improving learning – is part of a series that presents key research findings of the quantitative stage of the Data Must Speak (DMS) Positive Deviance research in Côte d’Ivoire. By merging and analyzing existing administrative datasets in Côte d’Ivoire, this series highlights specific resources and contextual factors associated with good school performances in Côte d’Ivoire. More importantly, it aims to inform policy dialogue and decision-making in Côte d’Ivoire and other interested countries. Data Must Speak – a global initiative implemented since 2014 – aims to address the evidence gaps to mitigate the learning crisis using existing data. The DMS Positive Deviance research is co-created and co-implemented with Ministries of Education and key partners. DMS research relies on mixed methods and innovative approaches (i.e., positive deviance approach, behavioural sciences, implementation research and scaling science) to generate knowledge and practical lessons about ‘what works’, ‘why’ and ‘how’ to scale grassroots solutions for national policymakers and the broader international community of education stakeholders. DMS research is currently implemented in 14 countries: Brazil, Burkina Faso, Chad, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, the Lao People’s Democratic Republic, Madagascar, Mali, Nepal, Niger, the United Republic of Tanzania, Togo and Zambia.