Logo UNICEF Innocenti
Office of Research-Innocenti
menu icon

Transformimi i Arsimit në Kosovë me Pasaportën e të Nxënit

Rasti i Shkollat.org
Transformimi i Arsimit në Kosovë me Pasaportën e të Nxënit: Rasti i Shkollat.org

Publication series:
Policy Brief

Download the report

(PDF, 1.52 MB)(PDF, 0.38 MB)(PDF, 2.49 MB)(PDF, 0.69 MB)

Related Project(s):

Abstract

Strategjia e Arsimit të Kosovës (2022–2026) vlerëson nevojën për të rritur mundësitë e të mësuarit digjiital për të mbështetur mësimin e individualizuar për fëmijët. Shkollat.org, versioni Kosovar i Pasaportës Mësimore, kombinon depon më të madhe të përmbajtjes mësimore të realizuar në video në përputhje me kurrikulën në Kosovë me mjetet e komunikimit për angazhimin e nxënësve brenda ose jashtë klasës. Ky hulumtim paraqet të gjeturat nga zbatimi i Shkollat.org në Kosovë, duke ofruar rekomandime për rritjen e mundësive të të mësuarit digjiital për politikëbërësit e arsimit në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Të gjeturat nga hulumtimi janë të organizuara rreth gjashtë shtyllave të mësimit digjital të përfshira në Strategjinë e Arsimit të Kosovës (2022–2026): platformat digjitale të të mësuarit, përmbajtja, ngritja e kapaciteteve dhe mbështetja e mësimdhënësve, lidhja në internet, pajisjet dhe mbështetja institucionale.
Available in:
Albanian

Related Content

Transforming Education in Kosovo with the Learning Passport: The case of Shkollat.org
Publication

Transforming Education in Kosovo with the Learning Passport: The case of Shkollat.org

The Kosovo Education Strategy (2022–2026) recognizes the need to scale up digital learning solutions to support individualized learning for children. Shkollat.org, Kosovo’s version of the Learning Passport, combines the largest repository of curriculum-aligned video learning content in Kosovo with communication tools to engage students inside or outside the classroom. This research presents findings from the implementation of Shkollat.org in Kosovo, providing policy takeaways for the scale-up of digital learning solutions for education policymakers in the Western Balkans and beyond. Research findings are organized around six pillars of digital learning embedded within the Kosovo Education Strategy (2022–2026): digital learning platforms, content, teacher upskilling and support, connectivity, devices, and institutional support.